F.C. MOORSEL

ICOON CLUB

FC Moorsel zet zich volledig in voor het welzijn van haar clubleden: sporters, hun ouders, trainers, bestuurders en alle andere vrijwilligers, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand.

Sport wordt in onze club georganiseerd en beoefend op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal.

Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek, als mentaal. De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd.

Grensoverschrijdend gedrag in de sport

Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten aanzien van tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, doping, drugs, intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, corruptie, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn strikt verboden.

Sporters worden beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s.

Eenieder dient hiertoe zijn steentje bij te dragen. Het clubbestuur doet er alles aan om sporten in onze club eerlijk, veilig en plezierig te maken en houden. Alle leden tonen respect en begrip voor de rechten, veiligheid en welzijn van anderen, en gedragen zich op een manier die deze visie van de club weerspiegelt.

In de club is Paul Lievers de aanspreekpersoon integriteit (API) voor iedereen die vragen of klachten heeft. Paul zal naar je verhaal luisteren en kan uitleg geven over wat er kan of moet gebeuren.

Wat?
Een Aanspreekpersoon Integriteit binnen een sportclub (Club-API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag.

Waarom?
Het is belangrijk dat in sportclub een cultuur bestaat van openheid waar iedereen het gevoel heeft incidenten te kunnen melden. Het installeren van een club-API maakt het voor iedereen duidelijk waar hij of zij met een melding terecht kan, en verzekert een duidelijke en kordate opvolging van incidenten.

Taken van een Club-API

  • Aanspreekpunt en eerste opvang
  • Coördinatie van het handelingsprotocol en doorverwijzing
  • Preventie en ondersteuning clubbestuur